پیوندها

برنامه های طرح تکریم ارباب رجوع
 

- استقرار نظام مدیریتی 2000-9001 ISO
- بازنگری ، اصلاح و مهندسی مجدد روش انجام کار در جهت تسهیل ارائه خدمات به مردم
- برگزاری کارگاههای آموزشی در خصوص
   الف) طرح تکریم ارباب رجوع
   ب) نظام پیشنهادات
   ج) تحول اداری
   د) مبارزه با رشوه و فساد اداری
 - پخش تیزرهای تلوزیونی جهت اطلاع رسانی در رابطه با عملکرد و وظایف سازمان
- ایجاد info kiosk جهت دستیابی سریعتر ارباب رجوع به امور مربوطه
- استقرار سیستم مکانیزه تکریم ارباب رجوع بر اساس مدل مدیریت استراتژیک و برنامه مدیریت بر مبنای هدف (mbo)
^