پیوندها


تاریخچه:
در اجرای مصوبه شماره 181/013ط مورخ 29/3/1380 شورای عالی اداری ،کلیه وزارتخانه ها مکلف شدند واحدهای استانی ذیربط و موسسات وابسته (باستثنای شرکت های مستقل دولتی)را در قالب سازمان تجمیع نمایند.
با ابلاغیه شماره 5439/105 مورخ 1/4/1381 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، سازمان امور اقتصادی ودارایی استان سمنان با معاونتهای هزینه،اداری ومالی(پشتیبانی)و اداره کل امور مالیاتی استان تصویب گردید. در سال 1383 اداره کل امور مالیاتی از سازمان جدا شده وبه طور مستقیم تحت ساختار سازمان مالیاتی کشور قرار گرفت ضمناً طبق نامه شماره 34273 مورخ 13/8/1383 مقام عالی وزارت، اختیارات ارشدیت در سطح استان و اخذ گزارشهای عملیاتی از فعالیتهای تابعه وزارت متبوع در سطح استان به این سازمان داده شد.
     در سالهای بعد در راستای افزایش مسئولیتهای واگذار شده به امور اقتصادی و دارایی دارایی استان از جمله دبیرخانه سهام عدالت، خدمات سرمایه گذاری استان، طرح تحول اقتصادی ، هدفمند کردن یارانه ها و ... ، معاونت اقتصادی با دو گروه اقتصادی و سرمایه گذاری تشکیل گردید.
در اجرای ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد ابلاغیه مورخ 26/12/91 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، تشکیلات سازمان مورد بازنگری مجدد قرار گرفت  و به اداره کل تغییر نام یافت .
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با توجه به حکم مقام عالی وزارت، نماینده وزیر در استان و رئیس شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. در حال حاضر این اداره کل با سه معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، اقتصادی و توسعه مدیریت و منابع در حوزه های تخصصی اقتصادی و سرمایه گذاری، مالی ( نظارت مالی، خزانه داری) در محل سمنان ، میدان ارگ، خیابان طالقانی  و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان واقع در بلوار شهید اخلاقی روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی (خواهران) به شرح زیر به انجام وظیفه می پردازد.
 
 
 
 
 
 
 
^