پیوندها

 
شرح وظایف اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان
هدف:
تحقق اهداف و سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط از طریق اجرای برنامه ها، تکالیف و ماموریتهای محوله در استان
وظایف:
·        اجرای سیاست ها و خط مشی ابلاغی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی.
·        تنظیم خط مشی و اجرای سیاست های اقتصادی در سطح استان.
·        مطالعه و بررسی آثار و نتایج اقتصادی کلیه سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت در سطح استان.
·        نظارت بر واریز درآمدهای عمومی کشور در سطح استان و هم چنین اجرای وظایفی که به موجب قانون محاسبات عمومی کشور،آئین نامه تمرکز وجوه سپرده و آئین نامه خزانه معین و سایر قوانین و مقررات، به خزانه معین استان محول شده است.
·        اعمال نظارت مالی بر مخارج واحدهای استانی دستگاههای اجرایی که اعتبار آنها از بودجه عمومی کشور تامین می گردد از طریق انتصاب ذیحساب، برقراری ترتیبات لازم به منظور ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی و همچنین انجام سایر وظائف محوله طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مالی مصوب .
·        ارایه گزارش های مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایه ای استان به "دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان "و "دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان" و سایر مراجع ذیصلاح
·        انجام امور دبیرخانه ای ستاد سرمایه گذاری استان به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی
·        انجام امور مربوط به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در راستای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
·        انجام امور دبیرخانه ای" هیات استانی تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی"، تنظیم صورتجلسات و پیگیری تصمیمات.
·        ارایه گزارش عملکرد به مراجع ذیربط از جمله استانداری ، وزارت متبوع و دستگاه های نظارتی قانونی.
·        همکاری و هماهنگی با سازمان ها و واحدهای اجرایی استان در پیشبرد اهداف و برنامه های استانی.
·        تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه دستگاه متبوع به مراجع ذیربط جهت تصویب در چارچوب سیاست های عمومی دولت و بخش.
·        پیشنهاد اصلاحات مدیریتی، ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی دستگاه مربوطه به ستاد وزارت متبوع.
·        ریاست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
^